Ochrana osobných údajov Asol

Asol zbiera niektoré osobné údaje svojich užívateľov

 

Osobné údaje zbierané kvôli nasledovným cieľom a používajúc nasledovné služby:

 • Kontaktovať užívateľa
 • Kontaktný formulár

Osobné údaje: email, meno a rôzna typológia údajov

 • Štatistika
 • Google Analytics s anonymnou IP

Osobné údaje: Cookie a používané údaje

 • Zobrazenie obsahov externých platforiem
 • Widget Google Maps, Widget Video YouTube a Video Vimeo

Osobné údaje: Cookie a používané údaje

 • Gravatar

Osobné údaje: používané údaje a email

 • Google Fonts

Osobné údaje: používané údaje a rôzna typológia údajov, podľa toho ako určuje privacy policy služby

 • Informácie o kontakte
 • Majiteľ spracovania osobných údajov

Asol s.r.o.

Dechtice 244

919 53 Dechtice
Tel: 0907 868 224

Emailová adresa: info@asol.sk

 

 

Cookie Policy Asol

Cookie sú zložené z dielov kódu nainštalovaných vo vnútri prehliadača, ktoré podporujú majiteľa v poskytovaní služby na základe popísaných cieľov. Niektoré ciele inštalácie Cookie by mohli potrebovať súhlas užívateľa.

Ak sa inštalácia Cookies uskutoční na základe súhlasu, taký súhlas môže byť slobodne zrušený v každej chvíli podľa návodu, ktorý je obsiahnutý v tomto dokumente.

Technické Cookie a cookie súhrnných štatistík

 • Činnosti nevyhnutne potrebné na používanie

Asol používa cookie na ukladanie obdobia užívateľa a na uskutočnenie iných činností nevyhnutne potrebných na fungovanie Asolu, napríklad v závislosti na distribúcii prevádzky.

 • Činnosti na ukladanie preferencií, zlepšovanie a štatistika

Asol používa Cookie na uloženie preferencií navigácie a zlepšovanie navigácie užívateľa. Medzi tieto Cookie patria napríklad tie, pri nastavovaní jazyka a meny alebo na riadenie štatistík zo strany majiteľa stránky.

Iné typológie Cookie alebo nástroje tretích osôb, ktoré by ich mohli nainštalovať

Niektoré služby, ktoré budú ďalej vymenované, zbierajú štatistiky v súhrnnej forme a anonymne a mohli by si nepýtať súhlas užívateľa alebo by mohli byť riadené priamo majiteľom- podľa toho ako je to opísané- bez pomoci tretích osôb.

V prípade, že medzi ďalej ukázanými nástrojmi by boli prítomné služby riadené tretími osobami, tieto by mohli- po dodaní ako je špecifikované a aj bez vedomia majiteľa- vykonávať činnosť sledovania užívateľa. Podrobnejšie informácie sa odporúča nájsť v Privacy policy vymenovaných služieb.

 • Štatistika

Služby obsiahnuté v tejto sekcii umožňujú majiteľovi Dohody monitorovať a analyzovať údaje prevádzky a sú potrebné na udržanie stopy správania sa užívateľa .

Google Analitics s anonymnou IP (Google Inc.)

Google Analytics je služba analýzy stránky poskytovaná Googlom Inc. („Google“). Google používa osobné údaje nazbierané s cieľom sledovať a hodnotiť používanie Asolu, vyhotoviť správu a zdielať ich s inými službami vyvinutými Googlom.

Google by mohol používať osobné údaje s cieľom zaradenia do kontextu a osobne zameraných oznamov vlastnej reklamnej siete.

Táto integrácia Google Analytics urobí tvoju IP adresu anonymnou. Anonymizácia funguje skracovaním IP adresy užívateľov v hraniciach Európskej únie alebo v iných členských štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch, adresa IP bude poslaná serveru Google a skrátená v Spojených štátoch.

Nazbierané osobné údaje: Cookie a požívané údaje.

Miesto dohody: Spojené štáty- Privacy Policy- Opt Out. Subjekt zúčastnený na Privacy Shield.

 

 • Zobrazenie obsahov externých platforiem

Tento typ služby povoľuje vizualizáciu obsahov, ktoré poskytujú externé platformy priamo zo stránok Asolu a priamu reakciu na ne.

V prípade, že je nainštalovaná služba tohto typu je možné, že aj v prípade keď užívatelia nepoužívajú službu, táto zbiera údaje prevádzky  týkajúce sa stránky, v ktorej je nainštalovaná.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps je služba, ktorá zobrazuje mapy, riadená Googlom Inc., ktorá povoľuje Asolu integrovať také obsahy vo vnútri vlastných stránok.

Nazbierané osobné údaje: Cookie a používané údaje.

Miesto dohody: Spojené štáty- Privacy Policy- Opt Out. Subjekt je súčasťou Privacy Shield.

Widget Video YouTube (Google Inc.)

YouTube je služba, ktorá zobrazuje video obsah riadená Googlom Inc., ktorý povoľuje Asolu integrovať také obsahy vo vnútri vlastných stránok.

Nazbierané osobné údaje: Cookie a používané údaje.

Miesto dohody: Spojené štáty- Privacy Policy- Opt Out. Subjekt je súčasťou Privacy Shield.

 

 

Video Vimeo (Vimeo, LLC)

Vimeo je služba, ktorá zobrazuje video obsah riadená Vimeom, LLC, ktorý povoľuje Asolu integrovať také obsahy vo vnútri vlastných stránok.

Nazbierané osobné údaje: Cookie a požívané údaje.

Miesto dohody: Spojené štáty- Privacy Policy.

 

Ako môžem vyjadriť súhlas s inštaláciou Cookie?

Doplnením toho, čo je uvedené v tomto dokumente, užívateľ môže spravovať preferencie vzťahujúce sa na Cookie priamo vo vnútri vlastného prehliadača a zabrániť- napríklad- tomu, že ich môžu nainštalovať tretie osoby.

Prostredníctvom preferencií prehliadača je okrem iného možné vymazať Cookie nainštalované v minulosti, to zahŕňa Cookie, v ktorých sa prípadne ukladajú súhlasy s inštaláciou Cookie súborov zo strany tejto stránky. Užívateľ môže nájsť informácie o tom ako spravovať Cookie niektorých najpoužívanejších prehliadačov, napríklad na nasledujúcich adresách: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Internet Explorer.

V súvislosti s Cookie inštalovaných tretími osobami, môže užívateľ tiež spravovať vlastné nastavenia a zrušiť súhlas, keď navštívi link opt out (v prípade, že je prístupný), používajúc nástroje popísané v privacy policy iných strán alebo ak ich priamo kontaktuje.

Berúc do úvahy vyššie uvedené, užívateľ môže využiť informácie poskytnuté od EDAA (EU), Network Advertising Initiative (USA) a Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonsko) alebo z inej analógovej služby. Prostredníctvom týchto služieb je možné riadiť preferencie sledovania väčšiny reklamných nástrojov. Majiteľ odporúča užívateľom používať také zdroje spolu s informáciami, ktoré boli poskytnuté v tomto dokumente.

Majiteľ spracovania údajov

Asol s.r.o.

Dechtice 244

919 53 Dechtice
Tel: 0907 868 224

Emailová adresa: info@asol.sk

 

Od chvíle, kedy sú nainštalované Cookie a iné systémy kontroly spravované treťou stranou prostredníctvom služieb používaných vnútri Asolu,  nemôžu byť technicky sledované majiteľom. Každú podrobnú zmienku o Cookie a o systémoch sledovania nainštalovaných treťou stranou treba považovať za orientačnú. Úplné informácie dostane užívateľ prehliadaním dokumentov privacy policy prípadných služieb tretích osôb, ktoré sú vymenované v tomto dokumente.

Vzhľadom na objektívnu zložitosť identifikácie technológií založených na Cookie, užívateľ môže kontaktovať zodpovednú osobu v prípade, že by chcel bližšie vysvetliť požívanie Cookie prostredníctvom Asolu.

Právne popisy a oznamy

Osobné údaje (alebo údaje)

Osobný údaj tvorí akákoľvek informácia, ktorá priamo alebo nepriamo, aj v spojení s inou informáciou, v tom je zahrnuté aj osobné identifikačné číslo, učiní identifikovanou alebo identifikovateľnou nejakú fyzickú osobu.

Používané údaje

Sú informácie zozbierané automaticky prostredníctvom Asolu (aj z aplikácií tretích strán, ktoré sú integrované v Asole), medzi týmito: IP adresy alebo mená domén počítača používaného užívateľom, ktorý sa pripája cez Asol, adresy zaznamenané URI (Uniform Resource Identifier), čas požiadavky, spôsob akým bola požiadavka zaslaná serveru, rozsah doručeného súboru ako odpovede, číselný kód udávajúci stav odpovede zo servera (vyriešené, chyba…), krajina pôvodu, hlavné údaje prehliadača a operačného systému, ktoré používa návštevník, rozličné dočasné významy návštevy (napr.: čas zotrvania na každej stránke) a podrobnosti týkajúce sa sledovaného itineráru vo vnútri aplikácie, najmä vzhľadom na poradie navštívených stránok, na parametre týkajúce sa operačného systému a prostredia informatiky užívateľa.

Užívateľ

Jedinec, ktorý používa Asol a okrem presne vymedzených prípadov sa zhoduje so záujemcom.

Záujemca

Fyzická osoba, na ktorú sa vzťahujú osobné údaje.

Osoba zodpovedná za spracovanie osobných údajov (alebo zodpovedný)

Fyzická osoba, právnická osoba, verejná správa a akákoľvek iná inštitúcia, ktorá spracováva osobné údaje pre majiteľa, podľa toho ako je to určené v predloženej privacy policy.

Majiteľ spracovania (alebo majiteľ)

Fyzická alebo právnická osoba, verejná autorita, služba alebo iný organizmus, ktorý sám alebo spolu s ostatnými určuje ciele a prostriedky spracovania osobných údajov a použitých nástrojov. V tom sú zahrnuté aj bezpečnostné opatrenia týkajúce sa činnosti a užívania Asolu. Majiteľ spracovania, okrem vymedzených prípadov, je aj majiteľom Asolu.

Asol (alebo táto aplikácia)

Nástroj hardvéru alebo softvéru, prostredníctvom ktorého sú zbierané a spracovávané osobné údaje užívateľov.

Služba

Služba poskytnutá Asolom, ktorá je popísaná v príslušných termínoch (ak sú prítomné) na tejto stránke/ v aplikácii

Európska únia (alebo EÚ)

Okrem prípadu jednoznačne určeného, každou zmienkou o Európskej únii v tomto dokumente sa myslia všetky aktuálne členské štáty Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Cookie

Malá časť údajov, ktorá sa ukladá vo vnútri zariadenia užívateľa.

 

Právne oznámenia

Toto poučenie o ochrane osobných údajov je zriadené podľa mnohých právnych nariadení, vrátane článkov 13 a 14 Nariadenia č. 679/2016 EÚ. Kde to nie je inak upresnené tak toto poučenie o ochrane osobných údajov sa týka výlučne Asolu.